štvrtok 27. júna 2013

Kontrola DÚ, 2.D

Úlohy A a B

 1. Najprv sa rýchlo sa vyškriabal na vysoký strom, potom sa opatrne  ukryl  medzi konáre.                                                                           priraďovacie  súvetie zlučovacie
 2. Od bolesti zvýskol, lebo ho čosi pichlo do nohy. podr. súv. s v. v. príslovkovou  príčiny
 3. Nesmieš ísť do kina, kým si neuložíš  všetky známky do albumu.  podr. súv. s v. v. príslovkovou  času
 4. Núti sa do práce, avšak myšlienky sa nedajú zahnať. priraďovacie súvetie odporovacie
 5. V údolí  sa  objavil obrysy  mlyna, ktorý postavili  ešte   v minulom storočí.  podr. súv. s v. v. prívlastkovou
 6. Dáš si chlieb s pravým včelím medom, alebo máš chuť na syrový koláč s kyslým mliekom. priraďovacie súvetie vylučovacie
 7. Nielenže vzlykala, ale aj veľké slzy sa jej kotúľali po bucľatých líčkach. priraďovacie súvetie stupňovacie
 8. Boli to takí prefíkaní šibali, že sme nad nimi nezvíťazili podraďovacie súv. s v. v. prívlastkovou 
 9. Vierkin strýko ich videl, že dobehli do cieľa medzi prvými. podraďovacie súv. s v. v. doplnkovou
 10. Ryšaví rytieri si zimné večery krátili pri výdatnej večerijednoduchá veta rozvitá
 11. Porozmýšľajte, či by ste sa nestali aj vy darcami krvipodr. súv. s v. v. predmetovou
 12. Prisypeme trošku kryštálového cukru, pomaly  vymiešame. priraďovacie súvetie zlučovacie
 13. Ostrý sokolí zrak zbadal kŕdeľ husí, ale ani na jednu sokol nezaútočil. priraďovacie súvetie odporovacie
 14. Umy sa, lebo špinaví nevyhrávajú! podr. súv. s v. v. príslovkovou príčiny
 15. Kto šetrí, má za tri. podr. súv. s v. v. podmetovou 

C. Urč vetné členy v nasledujúcich vetách. Vypíš vetné sklady.

         prísl. urč. času         prísudok slovesný   predmet priamy    prívlastok zhodný     prívlastok nezhodný
      Na hodine  sme čítali  ukážku      štúrovej      slovenčiny.
   
    podmet     prívlastok zhodný     prívlastok nezhodný      prísudok slovesný    prívlastok zhodný  predmet priamy

    Žiaci   všetkých         tried         boli zbierať      liečivé    rastliny.  

Oznam:  Pripomínam, že na budúcej hodine slovenského jazyka píšeme diktát.
                    Prípadné otázky a nejasnosti píšte do komentárov.

                                                                         Príjemný zvyšok dňa.
                                   
                                                                                                                         Mišíková   


2.D - DÚ: precvič si pravopis a určovanie viet podľa zloženia

Pracovný list si vytlačte a  vypracovaný nalepte do zošita.

A. Doplň chýbajúce hlásky.

 1. Najprv sa r_chlo sa v_škriabal na v_soký strom, potom sa opatrne  ukr_l  medzi konáre.
 2. Od bolesti zv_skol, lebo ho čosi p_chlo do noh_.
 3. Nesmieš ísť do k_na, k_m si neuložíš  všetk_ známk_ do albumu.
 4. Núti sa do práce, avšak m_šlienk_ sa nedajú zahnať.
 5. V údol_ sa objav_l_ obr_s_ ml_na, ktor_ postav_l_  ešte v m_nulom storočí.
 6. Dáš si chlieb s prav_m včel_m medom, alebo máš chuť na s_rov_ koláč s k_sl_m mliekom.
 7. Nielenže vzl_kala, ale aj veľké slz_ sa jej kotúľali po bucľat_ch l_čkach.
 8. Boli to tak_ pref_kan_ šibal_, že sme nad nim_ nezv_ťaz_l_.
 9. Vierk_n str_ko ich v_del, že dobehli do cieľa medzi prv_mi.
 10. R_šav_ r_tier_ si z_mné večer_ krátili pri v_datnej večer_.
 11. Porozm_šľajte, či b_ ste sa nestali aj v_ darcam_ krv_.
 12. Pr_s_peme trošku kr_štálového cukru, pomal_  v_miešame.
 13. Ostr_ sokol_ zrak zbadal kŕdeľ hus_, ale ani na jednu sokol nezaútočil. 
 14. Um_ sa, lebo šp_nav_ nev_hrávajú!
 15. Kto šetr_, má za tr_.

B. Urč vety 1 - 15  z úlohy A podľa zloženia, urč aj druh            priraďovacieho a podraďovacieho súvetia.

C. Urč vetné členy v nasledujúcich vetách. Vypíš vetné sklady.

      Na hodine sme čítali ukážku štúrovej slovenčiny. 

    Žiaci všetkých tried boli zbierať liečivé rastliny.


Úlohy vypracuj a skontroluj si ich podľa blogu Kontrola DÚ, 2.D